Szukaj na tym blogu

niedziela, 8 lutego 2015

Poprawki senackie podważą sens programu prosument NFOŚiGW

Zgodnie z przewidywaniami senatorowie odrzucili prosumenckie zapisy w ustawie o OZE eliminując taryfy gwarantowane. Jednocześnie jedną z poprawek poddali w wątpliwość sens programów wsparcia dla OZE. Nie oznacza to jednak końca batalii o te zapisy w polskim parlamencie. Gdyż 135 poprawek senackich będzie teraz głosowanych w sejmie. Aby je odrzucić potrzeba bezwzględnej większości, co oznacza, że za odrzuceniem musi być więcej posłów niż suma wstrzymujących się i przeciwników.

Z licznych poprawek na szczególną uwagę zasługują dwie.

Poprawka 18

„Art. 39a. 1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji wymienionej w art. 41 ust. 8a, który korzysta z mechanizmu wsparcia określonego w art. 41 ust. 1, nie może korzystać z pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na budowę lub przebudowę mikroinstalacji, bez względu na formę jej udzielenia, przez cały okres wsparcia określony w at. 41 ust. 4.

Bezpośrednio interpretując tą poprawkę oznacza ona ze chcąc skorzystać z preferencyjnej ceny sprzedaży nadwyżek energii do sieci nie można korzystać z pomocy na etapie realizacji inwestycji. W mojej ocenie zapis ten poddaje w wątpliwość sens takich programów jak np. Prosument NFOŚiGW w ramach, którego efektywne wsparcie jest na tyle niewielkie, że z ekonomicznego punktu widzenia dla drobnego inwestora korzystniejsze będzie nie korzystanie z miernej dotacji w zamian za możliwość korzystniejszego rozliczenia i sprzedaży nadwyżek energii. Jeżeli takie zapisy pozostaną w ustawie może to oznaczać, że nieudolny program prosument jeszcze bardziej nieudolnie wdrażany przez NFOŚiGW oraz WFOŚiWG zakończy swój żywot zanim jeszcze na dobre wystartował.

Kolejna kluczowa poprawka to

Poprawka 21

w art. 41:

a) dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu:

„8a. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do 30 września danego roku ceny zakupu energii elektrycznej, o której mowa ust. 1 pkt 1, 2 lit. b i pkt 3, wytworzonej w mikroinstalacji, w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy po dniu wejścia w życie rozdziału 4, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej hydroenergię, energię wiatru na lądzie, energię promieniowania słonecznego, biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, na następny rok kalendarzowy mając na względzie, że cena zakupu energii elektrycznej wynosi 210 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, o której mowa art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy – Prawo energetyczne, przy czym cena zakupu energii elektrycznej nie może przekroczyć łącznych uśrednionych kosztów wytworzenia energii elektrycznej w danych rodzajach mikroinstalacji, obliczonych w sposób uwzględniający maksymalną stopę zwrotu wynikającą z przepisów Unii Europejskiej o pomocy publicznej dla mikroinstalacji.

8b. Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 8a, po cenie ustalonej na dzień powstania obowiązku zakupu.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Ceny zakupu energii elektrycznej, o których mowa w ust. 8 i 8a, nie zawierają opłaty za bilansowanie handlowe.”,

c) dodaje się ust. 9a i 9b w brzmieniu:

„9a. W przypadku gdy ogólna moc zainstalowana elektryczna w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej hydroenergię, energię wiatru na lądzie, energię promieniowania słonecznego, biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków przekroczy 800 MW, ceny zakupu energii elektrycznej określonej w ust. 8a nie stosuje się do mikroinstalacji, w której po raz pierwszy wytworzono energię elektryczną i wprowadzono do sieci dystrybucyjnej po dniu zakończeniu kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie. Prezes URE podaje niezwłocznie informację o przekroczeniu mocy zainstalowanej elektrycznej w Biuletynie Informacji Publicznej URE.


Zapisy tej poprawki oznaczają że nadwyżki energii będą kupowane przez zakłady energetyczne po 210% średniej ceny energii czyli po 0,378 zł/kWh z tendencją wzrostową w kontekście polskiej polityki energetycznej przez którą podwyżki cen energii są nieuniknione. Zapisy te są dalekie od oczekiwań branży i taryf gwarantowanych, na które mamy nadzieje jednak jeszcze miesiąc temu nawet na takie zapisy mało, kto liczył.

Walka o rozwój energetyki prosumenckiej przenosi się teraz z powrotem do sejmu. Starcie przegrane walka trwa.

Prześlij komentarz