Szukaj na tym blogu

sobota, 1 grudnia 2012

Proces inwestycyjny farmy fotowoltaicznej.

Obecne przepisy prawne w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznych są niejednoznaczne jednak można określić pewien schemat działania, który musi przejść każdy inwestor. 
Farma fotowoltaiczna
Farma fotowoltaiczna
Aktualizacja części informacji na stan 2014/2015 w artykule farma fotowoltaiczna podstawowe fakty

Zobacz także: 
Jak przygotować farmę fotowoltaiczną pod aukcję OZE.


1. Lokalizacja

Każdy inwestor, który myśli o większej elektrowni fotowoltaicznej potrzebuje działkę, na której możliwe będzie posadowienie instalacji PV oraz jej podłączenie przez energetykę. Z uwagi na interpretację GUNB zrównującą instalacje fotowoltaiczne z instalacjami kolektorów słonecznych możliwe jest "zbudowanie" farmy fotowoltaicznej w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych w starostwie powiatowym lub nawet bez takowego zgłoszenia. Należy jednak pamiętać że interpretacja GUNB-u nie jest obowiązującym prawem a zgodnie z wieloma interpretacjami prawa budowlanego w przypadku instalacji posadowionych na wbijanych czy wkręcanych palach konieczne będzie pozwolenia na budowę. Dodatkowo zgodnie z ustawą o "planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, należy w studium ustalić ich rozmieszczenie. Oznacza to dla inwestora że jeżeli planuje budowę elektrowni o mocy powyżej 100 kW a w gminie jest opracowane studium lub obowiązuje plan, który dla danej działki nie uwzględnia takich inwestycji konieczne będą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w oparciu o przygotowane nowe studium co może trwać nawet kilka lat. Zazwyczaj łatwiej jest zrealizować proces inwestycyjny tam gdzie niema planu zagospodarowania przestrzennego. Na tym etapie należy pamiętać, że 1 MW elektrownia fotowoltaiczna w raz z odstępami technicznymi potrzebuje ok. 2 ha niezacienionego terenu.

2. Projekt koncepcyjny

Uzyskanie warunków przyłączenia od lokalnego zakładu energetycznego wymaga złożenia stosownego wniosku. Wniosek taki poza ogólnymi danymi wymaga sprecyzowania przez inwestora parametrów elektrowni oraz dołączenia niezbędnych załączników pozwalających zweryfikować parametry zastosowanych urządzeń zwłaszcza jednostek wytwórczych jak panele fotowoltaiczne i inwertery. Oznacza to, że wydane przez operatora warunki przyłączenia będą dotyczyć ściśle określonej konfiguracji elektrowni fotowoltaicznej, której nie można dowolnie zmieniać na etapie realizacji. Z tego względu projekt koncepcyjny, mimo iż często jest przez inwestorów traktowany pobieżnie ma duże znaczenie. Poprawna optymalizacja instalacji będzie rzutować na ekonomikę i proces realizacji instalacji.

3. Warunki przyłączenia

Lokalizacja wybrana pod inwestycję musi dawać możliwość przyłączenia do sieci wskazanej wielkości instalacji. Do niskiego napięcia można zazwyczaj wpiąć do kilkudziesięciu kW. Do średniego napięcia bezpośrednio za pomocą transformatora do kilku MW. Przy większych mocach kilka - kilkanaście MW koniecznej jest poprowadzenie lini do GPZ co znacząco podnosi koszty instalacji często powodując brak ekonomicznych podstaw do realizacji inwestycji. Mimo iż energetyka ma obowiązek podłączenia każdej instalacji OZE to jednak dana linia może niemieć już żadnych wolnych mocy a rozbudowa linii może być nieuzasadniona ekonomicznie. Z tego względu nie zawsze mając słup na działce możliwe będzie przyłączenie instalacji a finalnym potwierdzeniem możliwości przyłączenia jest uzyskanie warunków przyłączenie i wniesienie zaliczki 30 zł/kW (nie dotyczy przyłączenia do linii nn do 1 kV). Warunki przyłączenia wydawane są przez dystrybutora w ciągu 150 dni po złożeniu wniosku wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci i są ważne dwa lata. Oprócz  poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie warunków przyłączenia zakład energetyczny będzie od nas wymagał:
  • Tytułu prawnego do gruntu (własność dzierżawa)
  • Warunków zabudowy lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (w przypadku mikroinstalacji może wystarczyć zgoda gminy na posadowienie instalacji oraz brak sprzeciwu starostwa)
  • Mapy poglądowej
Uproszczona procedura jest stosowana w przypadku mikro instalacji do 40 kW w takim przypadku jeżeli moc przyłączanej instalacji jest nie większa niż moc zamówiona w budynku wystarczy dokonać zgłoszenia przyłączenia takiej instalacji.

Opłaty 
Instalacje do 40 kW - koszty przyłączenia po stronie zakładu energetyczno 
40 kW - 5 MW - koszty przyłączenia po połowie dzielone pomiędzy inwestora a zakład energetyczny
powyjże 5 MW  - koszty przyłączenia w całości po stronie inwestora.
4. Koncesja

Posiadając tytuł prawny do gruntu i warunki przyłączenia należy rozpocząć starania o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii ze źródła odnawialnego, które wydawane jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na tym etapie należy złożyć wniosek wraz z 21 załącznikami dokonać stosownej opłaty i czekać na wydanie promesy, czyli przyrzeczenia wydania koncesji. Ten etap, choć może wydawać się skomplikowany na tle etapu 1 i 3 jest łatwy do przejścia.

5. Budowa

Zakładając, że starostwo powiatowe nie wniosło sprzeciwu do zgłoszenia robót a gmina zezwoliła na posadowienie instalacji i niema jeszcze żadnych protestów społeczności lokalnej można przystąpić do "budowy" elektrowni. Na tym etapie kluczowa jest logistyka dostaw poszczególnych komponentów i prac. Elektrownie fotowoltaiczne o mocy nawet kilku MW mogą być wykonane w kilka (3- 8) tygodni pod warunkiem, że poszczególne etapy prac są odpowiednio zgrane w czasie.
  • · wykonanie fundamentów
  • · montaż stołów
  • · montaż paneli
  • · montaż inwerterów
  • · montaż i podłączenie stacji trafo

6 . Uzyskanie Koncesji od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w celu obrotu zielonymi certyfikatami i uruchomienie oraz odbiór elektrowni przez energetykę to ostatnie działania, jakie musi wykonać inwestor zanim zacznie cieszyć się pracą swojej elektrowni.
Prześlij komentarz