Szukaj na tym blogu

czwartek, 28 stycznia 2016

Jak przygotować farmę fotowoltaiczną pod aukcję OZE.

Nowelizacja ustawy o OZE odsunęła o pół roku system aukcyjny daje to zainteresowanym inwestorom dodatkowy czas na przygotowanie projektów fotowoltaicznych pod aukcje. Jaką drogę należy przejść, aby przystąpić do aukcji i wybudować farmę fotowoltaiczną?

1 - Pozyskanie działki, dla której zapisy MPZP przewidują możliwość lokalizacji instalacji OZE powyżej 100 kW. W przypadku, gdy działka nie jest objęta MPZP uzyskać WZ. Na 1 ha działki możliwe jest do zbudowania od ok 500 - 700 kWp mocy elektrowni PV.

2 - Przygotowanie koncepcji technicznej w zakresie doboru mocy farmy fotowoltaicznej, wyboru urządzeń, rozplanowania modułów fotowoltaicznych.

3 - Przygotowanie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do OSD. Zgodnie z prawem energetycznych na rozpatrzenie wniosku OSD ma maksymalnie 150 dni (w przypadku przyłączenia do SN). W praktyce czas ten zazwyczaj oscyluje od 1 do 2 miesięcy. Należy zaznaczyć, że po złożeniu wniosku inwestor jest zobowiązany do wpłaty zaliczki na poczet przyłączenia w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w wysokości 30 zł/kW. Należy dodać, że postawą zajęcia się przez OSD wnioskiem jest przedstawienie zapisów MPZP, z których będzie jednoznacznie wynikać, że istnieje możliwość budowy na wskazanej działce instalacji OZE powyżej 100 kW.

4 - Uzyskanie decyzji środowiskowej dopuszczającej budowę elektrowni PV w przypadku, gdy teren zabudowy jest większy niż 1 ha. W przypadku terenów chronionych obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej jest już dla obszaru zabudowy powyżej 0,5 ha.

5 - Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie od Starostwa Powiatowego prawomocnego pozwolenia na budowę.

6 - Uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji. Zaświadczenie wydawane jest przez Prezesa URE na podstawie wniosku, do którego należy dołączyć: 
a) Dokumenty potwierdzające dopuszczalność lokalizacji danej instalacji na terenie objętym planowaną inwestycją. Może to być wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w przypadku braku planu 
b) Potwierdzenie wydania warunków przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej 
c) Prawomocne pozwolenie na budowę wydane dla projektowanej instalacji 
d) Prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
e) Harmonogram rzeczowego - finansowy realizacji budowy

Wydane zaświadczenie stanowi podstawę dopuszczenia instalacji OZE do udziału w aukcji. Termin ważności zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wynosi 12 miesięcy i liczy się go od dnia wydania zaświadczenia.

7 - Licytacja ilości wyprodukowanej przez kolejne 15 lat energii na aukcji przeprowadzanej w formie elektronicznej przez URE. Maksymalną kwotę możliwą do zaoferowania przez inwestora ogranicza ogłoszona przez Ministerstwo Gospodarki cena referencyjna która dla instalacji PV o mocy do 1 MW wynosi 465 zł/MWh. Pula dostępnej na aukcji energii będzie ograniczona rozporządzeniem MG. Prawo do budowy elektrowni przędzie przyznawane od najtańszych ofert do najdroższych do wyczerpania puli. Po wygraniu aukcji inwestor

8 - Po wygraniu aukcji należy przystąpić do realizacji inwestycji, na którą inwestor ma 24 miesięcy.
Prześlij komentarz